Emerson Ekonomibyrå

Emerson Ekonomibyrå AB

Krispaketet i korthet

17 mars 2020

Senast uppdaterad 2020-03-26

Korttidsarbete

Arbetsgivarens kostnad ska minskas med kraftigt utökad subventionsgrad. Det är en variant av det tidigare lagda förslaget om korttidsarbete. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med i dag den 16 mars. Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/ är ansvarig myndighet och kommer att tillgängliggöra mer information på sin webbsida inom kort.

Företagsformen enskild firma omfattas inte av korttidsarbete (de har fått andra krisåtgärder). De som omfattas är:

  1. anställda som varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.
  2. anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  3. även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Läs mer här: https://www.regeringen.se

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid (lönetaket är 44.000 kr i månaden):


Nivå
Minskad
arbets-
tid
Minskad
lön
Arbets-
givare
StatMinskad
kostnad
arbets-
givare
120 %4 %1 %15 %-19 %
240 %6 %4 %30 %-36 %
360 %7,5 %7,5 %45 %-53 %

Anstånd med betalning till skattekontot

Företagen kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot genom anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget innebär att företagen som har betalt in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anståndet avser tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. En förutsättning för att nyttja de nya reglerna är företaget inte har större skatteskulder, inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.

Sjuklöneansvaret

Staten går in och tar över sjuklöneansvaret under april och maj, det vill säga under två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensavdraget har sedan tidigare beslutats att det ska slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Försäkringskassan ser nu över hur detta ska hanteras i praktiken. Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Den anställde kan därmed vara sjuk i upptill 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter mar-jun 2020

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för hela arbetsgivaravgiften 31,42%). Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer här: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2