Emerson Ekonomibyrå

Emerson Ekonomibyrå AB

Ny adress

Vi finns nu på Cylindervägen 15 i Nacka Strand välkommen!

Inför bokslut

Årsskiftet är för de flesta tiden att summera det gångna året, för Aktiebolag kan det vara någon annan tid på året. I samband med årsskiftet är det dags att göra bokslut. Bok­slutet är nödvändigt av flera orsaker;

Underlag till bokslutet

  1. I samband med bokslutsdagen ska inventering av lagertillgångar ske. Sammanställ ert eventuella lager och lämna sammanställningen till oss på Emerson (via mail eller post). Finns inget lager, så behövs ingen lagerinventering.
  2. Företag med bokslutsmetoden (då bokföring sker vid betalning) ska lämna in alla fakturor och av­räkningar på leverantörsskulder och kundford­ringar. Oavsett om de är obetalda & betalda.
  3. Beställ gärna ett sk Engagemangsbesked från företagets bank/banker och se till att det postas direkt till Emerson.
  4. Eventuella kontrolluppgifter och bankbesked ska också samlas ihop och lämnas till oss på Emerson.

Förtryckt deklarationsblankett


Den förtryckta deklarationsblanketten kommer att skickas ut i mar-apr för fysisk person, för bolag lämnas deklarationen in vid olika tidpunkter be­roende på räkenskapsår. För att vi skall hinna med bokslutsarbetet bör materialet lämnas in så snart som möjligt efter årsskiftet.

Årsmoms

För de som har Årsmoms deklareras momsen på en särskild blankett den 12 maj (alternativt den 26 jun vid anstånd), är det helgdagar så gäller nästkommande vardag. Om man bedriver handel med andra EU-länder (där det räcker med en affär) och har Årsmoms måste momsen lämnas redan den 26 feb.

Kontrolluppgifter


I och med införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå behöver inga kontrolluppgifter lämnas längre. Dock ska kontrolluppgift lämnas på utbetalningar som inte redovisats på individnivå senast den 31 jan, det kan tex vara om man i nä­ringsverksamheten har räntor till privatperson som är redovisade som inkomst eller utgift samt vid utdelning från aktiebolag.

Fyllnadsinbetalning

En restskatt överstigande 30 000 kr är lämpligt att fyllnadsbetala före den 12 feb för att slippa ränta på beloppet.

Preliminär F-skatt

Det kan vara aktuellt att ändra den preliminärskatt som det kommit beslut om för påbörjat år. Den grundar sig på förrförra årets slutskatt, så den kan vara alldeles för låg eller hög. Kontakta oss på Emerson om du vill ha hjälp med ändring av F-skatt.

Krispaketet i korthet

Senast uppdaterad 2020-03-26

Korttidsarbete

Arbetsgivarens kostnad ska minskas med kraftigt utökad subventionsgrad. Det är en variant av det tidigare lagda förslaget om korttidsarbete. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men tillämpas från och med i dag den 16 mars. Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/ är ansvarig myndighet och kommer att tillgängliggöra mer information på sin webbsida inom kort.

Företagsformen enskild firma omfattas inte av korttidsarbete (de har fått andra krisåtgärder). De som omfattas är:

  1. anställda som varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande.
  2. anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  3. även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Läs mer här: https://www.regeringen.se

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid (lönetaket är 44.000 kr i månaden):


Nivå
Minskad
arbets-
tid
Minskad
lön
Arbets-
givare
StatMinskad
kostnad
arbets-
givare
120 %4 %1 %15 %-19 %
240 %6 %4 %30 %-36 %
360 %7,5 %7,5 %45 %-53 %

Anstånd med betalning till skattekontot

Företagen kan få en likviditetsförstärkning via skattekontot genom anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Förslaget innebär att företagen som har betalt in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anståndet avser tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. En förutsättning för att nyttja de nya reglerna är företaget inte har större skatteskulder, inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa.

Sjuklöneansvaret

Staten går in och tar över sjuklöneansvaret under april och maj, det vill säga under två månader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensavdraget har sedan tidigare beslutats att det ska slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Försäkringskassan ser nu över hur detta ska hanteras i praktiken. Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Den anställde kan därmed vara sjuk i upptill 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter mar-jun 2020

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för hela arbetsgivaravgiften 31,42%). Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer här: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

INKOMSTDEKLARATION SENAST 31 JUL 2018 FÖR AKTIEBOLAG MED BOKSLUT 31 DEC 2017

INKOMSTDEKLARATION SENAST 31 JUL 2018 FÖR AKTIEBOLAG MED BOKSLUT 31 DEC 2017

 

Har du ett Aktiebolag med bokslut något annat tillfälle under året, behöver du inte läsa denna del J

 

Inkomstdeklarationer för Aktiebolag kommer att postas ut från Skatteverket (alternativt finnas i er elektroniska brevlåda) från början av feb 2018.

 

Så snart den har kommit så kan ni samla ihop eventuella underlag, skriva på Inkomstdeklarationen och posta allt till oss på Emerson.

 

Inkomstdeklarationen och Årsredovisningen skall lämnas in till Skatteverket senast den 31 jul 2018.

INKOMSTDEKLARATION SENAST 15 JUN 2018 FÖR ENSKILDA FÖRETAGARE & PRIVATPERSONER

INKOMSTDEKLARATION SENAST 15 JUN 2018 FÖR ENSKILDA FÖRETAGARE & PRIVATPERSONER

 

Inkomstdeklarationer för inkomst 2017 kommer att postas ut från Skatteverket (alternativt finnas i er elektroniska brevlåda) från mitten av mar 2018.

 

Skatteverket har sedan fram till mitten av apr 2018 på sig att posta iväg Sveriges befolknings inkomstdeklarationer. Har du inte fått din Inkomstdeklaration innan den 30 apr 2017 så behöver ni ringa till Skatteverket på 0771-567 567 och meddela att ni inte fått den, på så vis kan de posta en ny Inkomstdeklaration till er.

 

Så snart Inkomstdeklarationen har kommit till er så kan ni samla ihop alla underlag, skriva på Inkomstdeklarationen och posta allt (inklusive de bilagorna som medföljer med förtryckta uppgifter) till oss på Emerson. Ju tidigare vi får er Inkomstdeklaration, ju tidigare kan ni få besked om årets skatt.

 

Inkomstdeklarationen skall normalt lämnas in till Skatteverket senast den 2 maj, men tack vare att ni är Byråkunder så har ni ett sk Byråanstånd, det betyder att Inkomstdeklarationen skall lämnas till Skatteverket senast den 15 jun 2018.

Regeringen avslagit ändringsförslag av utdelningsreglerna (sk 3:12 reglerna)

Regeringen presenterade den 26 augusti, att förslagen till förändringar av 3:12-reglerna (utdelningsreglerna) samt skiktgränserna avslås.

Detta betyder att nuvarande regler kvarstår tillsvidare.

Läs gärna mer här http://www.regeringen.se/artiklar/2017/08/forandringar-avseende-tre-remitterade-skatteforslag/